Βρειτε μας στα Social Media

Τι ψάχνετε;

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Intrakat: Η μετοχική σύνθεση και το χαρτοφυλάκιο της «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ»

Η Intrakat γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα σε συνέχεια του από 09.06.2021 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων του Τύπου σχετικών με την από 07.06.2021 ανακοινωθείσα έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Intrakat (η “Απορροφώσα Εταιρεία”) με απορρόφηση της εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (η “Απορροφούμενη Εταιρεία”):

Α) Η μετοχική σύνθεση της Απορροφούμενης Εταιρείας και οι σχέσεις των μετόχων αυτής με υφιστάμενους μετόχους ή διοικητικά στελέχη της Απορροφώσας Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:

  1. Η εταιρεία με την επωνυμία “DANECH ESTATE I LTD”, που εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 414879, κατέχει ποσοστό 29,75%της Απορροφούμενης Εταιρείας. Η εταιρεία είναι 100% συμφερόντων των κ.κ. Λουκά Λαζαράκη (Διευθύνοντος Συμβούλου της Απορροφούμενης Εταιρείας) και Δημοσθένη Στασινόπουλου (Μέλους Δ.Σ. της Απορροφούμενης Εταιρείας).
  2. Η εταιρεία με την επωνυμία “STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED”, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, με αριθμό μητρώου HE 395391, κατέχει ποσοστό 47,82% της Απορροφούμενης Εταιρείας. Η εταιρεία ανήκει κατά ποσοστό 100% στον κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη, Μέλος Δ.Σ. της Απορροφούμενης Εταιρείας και Β’ Αντιπρόεδρο Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και μέτοχο κατά ποσοστό 0,5% της Απορροφώσας Εταιρείας.
  3. Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Πρόεδρος ΔΣ και κατέχει ποσοστό 5,88% της Απορροφούμενης Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος κατά ποσοστό 8,28% της Απορροφώσας Εταιρείας.
  4. Στους λοιπούς μετόχους που κατέχουν ποσοστό 16,55% περιλαμβάνονται και διοικητικά στελέχη της Απορροφώσας Εταιρείας .

Β) Η Απορροφούμενη Εταιρεία διατηρεί συμμετοχές σε εταιρείες που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας AΠΕ συνολικής ισχύος άνω του 1GW. Το χαρτοφυλάκιο αδειών της Απορροφούμενης Εταιρείας σχεδιάστηκε σταδιακά από το 2018 για την κατασκευή των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Η απόκτηση του χαρτοφυλακίου αδειών σε συνδυασμό με την ισχυρή ομάδα (30 ατόμων) της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. που κατέχει υψηλή τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έρχεται να συμπληρώσει την καταστατική εμπειρία της IntrakatΙΝΚΑΤ +2,35% και να ενισχύσει τη διαμορφούμενη νέα στρατηγική της η οποία άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή :

(α) με την εξαγορά της εταιρείας GREEK WINDPOWER, κατόχου άδειας Αιολικού Πάρκου στο Φραγκάκι Άνδρου ισχύος 15MW, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2020 και θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών, και

(β) με την εν συνεχεία εξαγορά των εταιρειών ALPENER & CLAMWIND κατόχων αδειών Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 79,4MW .

Το στρατηγικό πλάνο που αφορά στην ενέργεια, για την πλήρη ανάπτυξη (σχεδιασμός, αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία) των παραπάνω αδειών συνολικής δυναμικότητας που υπερβαίνει το 1GW, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μόχλευση ανάπτυξης ύψους περίπου €1δισ στην επόμενη 8-ετία. Σε Α’ φάση (ορίζοντα 5-ετίας, 2021-2026) οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου €300εκ. και αφορούν την κατασκευή και θέση σε λειτουργία των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Το μοντέλο ανάπτυξης του Ομίλου στην ενέργεια επικεντρώνεται στην δημιουργία τελικών προϊόντων που αφορούν μονάδες παραγωγής από ΑΠΕ, εκμετάλλευση υπεράκτιου (off shore) δυναμικού, μονάδες storage και περιβαλλοντικές τεχνολογίες αιχμής. Στόχος είναι η στρατηγική συνεργασία με διεθνείς κεφαλαιούχους επενδυτές στον τομέα της πράσινης ενέργειας. Η χρηματοδότηση της δραστηριότητας αυτής θα γίνει με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και κυρίως μέσω στρατηγικών συνεργασιών δίνοντας την δυνατότητα στην IntrakatΙΝΚΑΤ +2,35% να αποκτήσει ένα portfolio συμμετοχών και να μεγιστοποιήσει την υπεραξία αυτή προς όφελος των μετόχων της.

Γ) Την 10.06.2021 καταρτίστηκε, σύμφωνα με τo άρθρο 10 του N.4601/2019, το άρθρο 17 του Ν.4548/2018, καθώς και το άρθρο 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η έκθεση της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας “PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές”. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση:

  • Η αξία του 100% των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας την 30/04/2021, προσδιορίστηκε μεταξύ €21,0εκ. και €28,8εκ. (κεντρική τιμή €24,7εκ.).
  • Η αξία του 100% των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας την 30/04/2021, προσδιορίστηκε μεταξύ €48,7εκ. και €64,3εκ. (κεντρική τιμή €57,1εκ.).
  • Η από 07.06.2021 ανακοινωθείσα σχέση ανταλλαγής μίας (1) μετοχής της Απορροφούμενης προς 2.417 μετοχές της Απορροφώσας, κρίνεται ως δίκαιη και εύλογη
  • Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την εκτίμηση θεωρούνται κατάλληλες ενώ κατά την εφαρμογή τους δεν αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες ή δυσχέρειες.

Δ) Η συγχώνευση και η εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία αυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Αυγούστου 2021. Καθοριστικό γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει μεταβολή σε αυτό αποτελεί η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις Γενικές Συνέλευσης των Μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών και από τις αρμόδιες αρχές.

Ε) Η Intrakat θα δημοσιοποιήσει εντός των νομίμων προθεσμιών όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή, επαρκή και σαφή ενημέρωση των μετόχων της, ενόψει σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει για να λάβει απόφαση επί της προτεινόμενης συγχώνευσης. Επίσης, στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας, θα δημοσιευθεί και το προβλεπόμενο στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 έγγραφο με τις σχετικές πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του εν λόγω Κανονισμού.

Τέλος, η Intrakat επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της δημοσιεύεται μόνον από την ίδια και οποιαδήποτε διαφορετική ενημέρωση από τρίτες πηγές είναι απολύτως αβάσιμη.

 

Δείτε live τις τιμές των μετοχών και των εμπορευμάτων

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με την εταιρία ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωση η ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την επέκταση της ΙΝΤΡΑΚΑΤ σε έργα ΑΠΕ, καθώς...

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

H στρατηγική του ομίλου σε πλήρη συνάρτηση με την ενεργειακή μετάβαση, στοχεύει εκτός από την  ανάπτυξη έργων ΑΠΕ πλέον του 1 GW, στην κατασκευή...

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Επίσκεψη σε έργα της Intrakat στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης...

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την κατ΄ αρχήν συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ένδεκα (11) εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW...

Το σχόλιο της ημέρας

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αύξηση της τάξης του 4% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφοντας την τιμή...

Βρείτε μας στο Facebook