Βρειτε μας στα Social Media

Τι ψάχνετε;

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ

Αναστολή της δυνατότητας υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης με αρνητικές τιμές στις μονάδες της Πελοποννήσου

Στην απόφαση της περί τροποποίησης του κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης, η ΡΑΕ, αναστέλλει προς το παρόν τη δυνατότητα υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης με αρνητικές τιμές για το Σύστημα της Πελοποννήσου.

Περιορισμοί λόγω ανεπάρκειας του συστήματος μεταφοράς

Στις μονάδες που ανήκουν στο σύστημα της Πελοποννήσου εφαρμόζονται ενεργειακοί περιορισμοί αναφορικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα έγχυσης ενέργειας των μονάδων αυτών ανά Περίοδο Κατανομής, λόγω περιορισμένης μεταφορικής ικανότητας του υφιστάμενου Συστήματος των 150 kV, σε συνδυασμό με την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή. Για την ικανοποίηση των ως άνω περιορισμών, στην Αγορά Εξισορρόπησης πραγματοποιείται ανακατανομή των μονάδων κατά το στάδιο επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού, χωρίς να είναι εφικτό να γίνει διάκριση μεταξύ της ενέργειας που ενεργοποιήθηκε για σκοπούς εξισορρόπησης και αυτής που ενεργοποιήθηκε για άλλους σκοπούς, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα σε μονάδες παραγωγής στη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση να εκμεταλλευτούν τους περιορισμούς του Συστήματος προκειμένου να ορίσουν μία αυθαίρετη υψηλή, ή αντίστοιχα χαμηλή στην περίπτωση της καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης, τιμή.

Η ΓΜ 400 KV θα αποσυμφορήσει το δίκτυο

Σύμφωνα με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο περιορισμός λόγω συμφόρησης στο Σύστημα της Πελοποννήσου αναμένεται να αρθεί με την ολοκλήρωση κατασκευής και θέσης σε λειτουργία της ΓΜ 400 kV Μεγαλόπολη – Σύστημα. Μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής της ανωτέρω Γραμμής Μεταφοράς 400kV, ο Διαχειριστής του Συστήματος πρότεινε τη λήψη μίας σειράς μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων στην αγορά από το τεθέν ζήτημα.

Η ανακατανομή των μονάδων και οι αρνητικές τιμές ενέργειας εξισορρόπησης

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ), η οποία αφορά συν-βελτιστοποίηση ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης (άρθρο 5 του ν. 4425/2016) και διενεργείται διαδοχικά – λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων, τους περιορισμούς του Συστήματος καθώς και προβλέψεις Φορτίου και ΑΠΕ – ξεκινώντας από την ημέρα D-1 κατόπιν της επίλυσης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) η κατανομή των απαραίτητων εφεδρειών στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, β) το δεσμευτικό πρόγραμμα ένταξης των μονάδων παραγωγής και γ) ενδεικτικά προγράμματα παραγωγής. Κατ΄ επέκταση η ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης εμπεριέχει και ποσότητες οι οποίες αφορούν στην ανακατανομή των μονάδων (redispatching) σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγοράς αυτών.

Επειδή, περαιτέρω, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οι οποίοι καλούνται να παράσχουν καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης έχουν αποζημιωθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και/ή στην Ενδοημερήσια Αγορά σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγοράς τους και την τιμή εκκαθάρισης των εν λόγω αγορών, κρίνεται σκόπιμη η αναστολή της δυνατότητας υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης με αρνητικές τιμές από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έως τη θέση σε λειτουργία της ΓΜ 400 kV Μεγαλόπολη – Σύστημα. Λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμευτικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή, οι οποίες απορρέουν από το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης της εν λόγω Γραμμής Μεταφοράς, που βαίνει προς ολοκλήρωση, θεωρείται ότι η ως άνω ρύθμιση θα ισχύσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προσωρινό το μέτρο-Δεν καταστρατηγείται ο ελεύθερος ανταγωνισμός

Το εν λόγω μέτρο δεν περιορίζει την οικονομική ελευθερία των Συμμετεχόντων, κατά τρόπο υπέρμετρο, ούτε συνιστά παρέμβαση στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, αλλά αντιθέτως θεραπεύει μια ανεπάρκεια της αγοράς και του ανταγωνισμού που αποβαίνει αντίθετη στη λυσιτελή λειτουργία τους. Σε κάθε δε περίπτωση, η εν λόγω αναστολή θα εφαρμοστεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ούσα μία γνήσια μεταβατική ρύθμιση, ασφαλιστικού περιεχομένου και σκοπού υπαγορευόμενου από το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.

 

Δείτε live τις τιμές των μετοχών και των εμπορευμάτων

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ

Τα τελικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος STEP–IN (“Using Living Labs to Improve Energy Efficiency and Comfort Levels”) παρουσιάστηκαν στη διαδικτυακή Ημερίδα που διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία...

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ

Διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να ανακοπεί το «τσουνάμι» αιτήσεων από μικρούς επενδυτές για έργα ΑΠΕ, που έχουν προκαλέσει «έμφραγμα» στο μηχανισμό εγκρίσεων, ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,...

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Τη συνολική επί της αρχής έγκριση έλαβε το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξής του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) (ΔΠΑ 2021-2030) από τη Ρυθμιστική Αρχή...

ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Η μείωση του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) εξαιτίας της προόδου των διασυνδέσεων των νησιών αντισταθμίζει την επιβάρυνση των καταναλωτών από την αύξηση...

Το σχόλιο της ημέρας

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μείωση της τάξης του 2% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφοντας την τιμή...

Βρείτε μας στο Facebook